Spirit Menuai Padi 收获精神食粮

Spirit Menuai Padi 收获精神食粮

Regular price Sale

 S.P Hidayat 喜大业

Spirit Menuai Padi 收获精神食粮

2010

Oil on Canvas 布面油画

145 x 200 cm